Vítáme Vás na naší horské chalupě a zároveň Vás prosíme o seznámení se základními pravidly, jejichž dodržování je nezbytné pro zajištění oboustranné spokojenosti a zachování stejné kvality ubytování i pro ostatní hosty.

Začátek a konec pobytu

 • Není-li dohodnuto jinak, ubytování je možné mezi 15:00 – 18:00 hodinou.
 • Po příjezdu host předloží platný doklad totožnosti a v hotovosti složí vratnou kauci ve výši 5.000,- / 3.000,- Kč. Kauce bude na konci pobytu vrácena v plné výši, pokud nedojde k žádným škodám či ztrátám na majetku pronajímatele.
 • Veškeré vzniklé škody je host povinen neprodleně oznámit pronajímateli. Ty budou následně hrazeny z vratné kauce. V případě, že škoda překročí výši vratné kauce, je host povinen škodu na místě doplatit, nebo s pronajímatelem sepsat dohodu o jejím uhrazení nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
 • Pro parkování svých vozidel využijte místa k tomu určená, tj. zpevněná plocha u silnice nebo před chalupou.
 • Pokud dojde ke ztrátě klíčů, pronajímatel si vyhrazuje právo ponechat si část kauce ve výši 1.000,- Kč jako náhradu škody.
 • Není-li dohodnuto jinak, ukončení ubytování je stanoveno maximálně do 10:00 hodin.
 • Vnitřní i venkovní prostory chalupy se předávají ve stejně uklizeném stavu, v jakém byly převzaty.
 • V rámci ukončení ubytování se provádí kontrola celého objektu pronajímatelem, vypořádání případných škod, vrácení kauce v hotovosti a doplacení spotřebovaných energií a případného otopu.

Pravidla pobytu na chalupě

 • Ve všech vnitřních prostorách chalupy používejte pouze domácí obuv.
 • Domácí zvířata jsou povolena pouze po předchozí domluvě s majitelem.
 • Veškeré vnitřní prostory chalupy jsou striktně nekuřácké. Kouření je povoleno pouze venku v dostatečné vzdálenosti od chalupy, přičemž je zakázáno odhazovat nedopalky na zem. V případě porušení nebude hostu vrácena vratná kauce v plné výši.
 • V objektu se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou těch k vlastní hygieně, nabíječek nebo dětských chůviček.
 • Při manipulaci s otevřeným ohněm v krbových kamnech dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte veškerá protipožární pravidla.
 • Host je povinen udržovat vnitřní i venkovní prostory chalupy v pořádku a čistotě.
 • V době od 22:00 do 7:00 hodin je stanoven noční klid.
 • Veškerý odpad je nutno vytřídit na sklo, papír, plasty a komunální odpad do připravených pytlů či nádob, které zajistí pronajímatel.
 • Host je povinen si své vlastní věci zajistit tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení či poškození, včetně těch v zaparkovaných autech.
 • Při podezření na nedodržování pravidel provozního řádu, má pronajímatel právo provést v celém objektu osobní kontrolu.
 • Při zjištění hrubého porušování provozního řádu (protipožární ochrana, škody na majetku aj.) má pronajímatel právo ihned zrušit pobyt hosta.